Personvernerklæring:

Personvern er spesielt viktig for oss hos toleadoo GmbH. Som deltaker i våre konkurranser utviser vi maksimal forsiktighet i omgang med dine personlige opplysninger og sørger for en størst mulig grad av personvern. Vi forholder oss til definisjonene og kravene i personvernloven (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) og telekommunikasjonsmedieloven (Telemediengesetz, TMG). toleadoo GmbH garanterer deg maksimal respekt for ditt privatliv og din personsfære/integritet.

Med denne erklæringen informerer vi deg om de personvernrelaterte aspektene forbundet med vårt tilbud. Videre godkjenner du som registrert bruker at toleadoo GmbH under bestemte forutsetninger benytter og i et visst omfang samler inn, bearbeider og anvender dine personlige opplysninger.

Du har naturligvis til enhver tid mulighet til å tilbakekalle din godkjennelse. Dette gjøres ved at du sender en skriftlig beskjed til toleadoo GmbH, c/o Talk2 GmbH, Kasinostraße 2, D-64283 Darmstadt. Alternativt kan du sende en e-mail til vår kundeservice på følgende adresse: info@vinnersiden.com.

1. Innsamling og bearbeiding av personopplysninger

Innsamlingen av dine personrelaterte opplysninger hjelper oss i første rekke med å gjennomføre konkurransen/e som du vil delta i, og fremfor alt med å informere deg om eventuelle gevinster. Med forbehold for punkt 2 b) blir personopplysningene også utelukkende lagret og benyttet til slike formål.

a. Besøk på hjemmesiden

Du kan prinsipielt besøke våre internettsider, hvor konkurransen/e blir tilbudt, uten at du oppgir personopplysninger. Vi lagrer i den forbindelse standardmessig utelukkende hjemmesiden som du kom fra når du havnet hos tilbudet vårt, navnet på din ISP-leverandør, hvilke av våre internettsider som du har besøkt, samt dato og varighet for ditt besøk. Opplysningene som ble innhentet er fullstendig anonymisert. Din IP-adresse samt et "tidsstempel" blir imidlertid av sikkerhetsgrunner lagret og utelukkende benyttet til interne formål. IP-adressen er i den forbindelse et kjennetegn forbundet med en maskin som forteller hvilken PC som benytter internettilgangen eller den benyttede internettgateway ved tidspunktet for forespørselen online. Begrepet tidsstempel beskriver en verdi i et definert format som tilordner et resultat (f.eks. avsendelse og mottak av en nyhet, endring av opplysninger e.l.) til et bestemt tidspunkt. Hensikten med et tidsstempel er å kunne, i ettertid, bevise når bestemte hendelser og/eller endringer inntraff.

Cookies (informasjonskapsler)

Som en del av nettstedet vårt bruker vi også såkalte Cookies, eller informasjonskapsler. Disse er små filer som blir lagret på harddisken din og som inneholder visse lagrede opplysninger som serveren hvor informasjonkapselen ble sendt fra, igjen kan avlese. Det er mulig å bruke såkalte økt-informasjonskapsler (session cookies) som blir automatisk slettet når nettleservinduet lukkes, samt informasjonskapsler som varer over lengre tid. Når det gjelder opplysningene som er lagret på informasjonskapselen, kan disse særlig dreie seg om på-loggingen din (besøket ditt, tidspunktet for registrering), dato og klokkeslettet for besøket hos oss, informasjonskapsel-nummer og nettadressen til nettstedet hvor du gikk videre til våre tilbudssider, forutsatt at et dreier seg om den opprinnelige nettsiden til en nettside av våre partnere i konkurransen (disse er listet opp i vilkårene for konkurransen).

Bruken av informasjonskapsler gjør det videre mulig for oss å gjenkjenne deg. Ved hjelp av informasjonskapslene kan vi dessuten tilpasse tilbudene våre optimalt i forhold til dine behov. I tillegg gjør informasjonskapslene det mulig å registrere den statistiske hyppigheten av samtaler på de ulike sidene av vår internettside, samt den generelle navigasjonen.

Hvis du ønsker å unngå bruken av informasjonskapsler, kan du ved hjelp av nettleseren din hindre aksept og lagring av nye informasjonskapsler. Tilbudene våre kan du benytte deg av også i dette tilfellet. For å finne ut hvordan dette fungerer i den nettleseren du bruker, kan du benytte hjelpefunksjonen til den bestemte nettleseren eller kontakte produsenten. Vi anbefaler imidlertid at du tillater bruken av informasjonskapsler da du bare på denne måten kan dra full nytte av den høye graden av brukerkomfort som vi stadig bestreber oss på å holde ved like.

For spesiell bruk av informasjonskapsler for tjenesten Remintrex, vennligst se punkt 7 i denne erklæringen for databeskyttelse.

Plugin-moduler for sosiale medier

På våre nettsider inkluderer vi av og til såkalte plugin-moduler for sosiale medier (ofte også kalt knapper for sosiale medier). Slike plugin-moduler kjennetegnes gjennom knapper på sidene våre (derav begrepet "knapper") som identifiseres med farger og symboler tilsvarende plugin-modulens leverandør. Ved å klikke på knappene, kan du for eksempel fortelle vennene dine i de sosiale nettverkene de benytter, at du liker en av nettsidene våre eller du kan dele en lenke til en nettside med andre internett-brukere.

Når du blar gjennom nettsiden vår og aktiverer ett av våre nettsteder som inneholder en plugin-modul for sosiale medier, etableres det en direkte kontakt av nettleseren din med serveren til plugin-modulens leverandør og plugin-modulen lastes opp derfra. Slik kan informasjonen til leverandøren til plugin-modulen sendes til den tilsvarende nettsiden på vårt nettsted der kontakten ble opprettet.

Hvis du har en brukerkonto ved ett eller flere av de sosiale nettverkene til leverandøren av plugin-modulene, mens du oppholder deg på ett av våre nettsteder som har en eller flere plugin-moduler for sosiale medier til den enkelte leverandør, og samtidig er på-logget i det/de relevante nettverk/ene, kan det også være mulig å tilordne henting av siden til disse på leverandørens/enes eksisterende brukerprofil/er. Hvis du klikker på inkluderte plugin-moduler og deretter logger deg på ett eller flere nettverk (eller allerede er på-logget), blir den delte eller "anbefalte" informasjonen vanligvis publisert i profilen din i kortform. Leverandøren av nettverket kan eventuelt samle inn og lagre flere brukerdata. Slik kan det via leverandørene av nettverkene oppstå brukerprofiler som går utover hva du selv aktivt avslører i nettverket. For mer informasjon om datainnsamling og bearbeiding, se personvernpolitikken til leverandørene av plugin-modulene.

b. Deltakelse i konkurransen/e

Dine personopplysninger blir utelukkende innsamlet og bearbeidet når du ønsker å delta i vår konkurransen/e. For at vi skal kunne gjennomføre pengespillene, samt i gitte tilfeller kunne informere deg om din gevinst og sikre at du mottar din gevinst, trenger vi fra deg bl.a. følgende opplysninger (i det etterfølgende omtalt som "Innholdsopplysninger") som etterspørres i skrivefeltene:

Innholdsopplysningene blir i den forbindelse lagret på egne servere hos toleadoo GmbH. Utover lagringen skjer databehandlingen utelukkende hos oss.

Deltakeren gir sitt samtykke til at toleadoo GmbH kan offentliggjøre vedkommendes fulle navn, samt bosted i gevinsttilfeller.

2. Anvendelse av opplysningene

a. Deltakelse i konkurransen/e

De personopplysningene som samles inn og bearbeides av oss blir i første rekke benyttet til avviklingen av konkurransen/e. I den forbindelse garanterer vi naturligvis at samtlige anvendelige personvernregler og din integritet overholdes. Dette i henhold til personvernloven (BDSG) og telekommunikasjonsmedieloven (TMG).

Ellers tjener vår databehandling generelt til å forbedre vårt tilbud såvel som dets sikkerhet, hvorved ingen personopplysninger blir bearbeidet. Denne bearbeidingen foregår anonymt.

Med forbehold for punkt 2 b) gir vi personopplysninger kun videre til tredjepart når og i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføringen av din bestilling, når vi er rettslig forpliktet til dette, eller når det måtte være nødvendig for å overholde våre generelle avtalevilkår eller andre overenskomster som er inngått med deg som bruker, samt våre rettigheter og fordringer. I tilfelle dine personopplysninger skulle bli gitt videre til formål som ikke er nevnt i denne personvernerklæringen vil vi i hvert enkelt tilfelle skriftlig be om ditt samtykke. Dersom du ikke er inneforstått med dette vil overføringen selvsagt ikke finne sted.

b. Godkjennelse til mottak av ytterligere opplysninger (reklame)

Ved å delta i våre konkurranser er du innneforstått med at du kan motta informasjon i form av direktemarkedsføring. Utfyllende opplysninger bestemmes i en s.k. samtykkeerklæring som du kommer med ovenfor oss eller ovenfor de av våre partnere og sponsorer som blir nevnt i samtykkeerklæringen. Dette i forbindelse med deltakelsen i konkurransen/e og hvis rekkevidde vi i hvert enkelt tilfelle informerer deg transparent og omfattende om. På bakgrunn av denne samtykkeerklæringen vil du i fremtiden bli informert om produkter og tjenesteytelser pr. e-mail, pr. post eller telefonisk/ SMS/ MMS av oss og/eller de av våre partnere som uttrykkelig blir nevnt i samtykkeerklæringen.

Vi poengterer at de kommunikative tiltakene som ble nevnt i forrige avsnitt vil inneha reklamekjennetegn. Det vil bli reklamert for varer og tjenesteytelser fra oss og våre partnere i ulike bransjer.

Med ditt samtykke blir ditt navn, din adresse, ditt telefonnummer og din e-mailadresse benyttet for tilsendelse av informasjoner til deg. Videre gir du din godkjennelse til at vi gir dine innholdsopplysninger videre til tredjepart, som fra tid til annen kan kontakte deg i samsvar med det godkjennelsen som har blitt gitt.

Viasat AS kan ta kontakt dersom man mottar TV-signaler via parabol eller antenne, selv om man er reservert mot telefonsalg i Brønnøysund registeret.

3. Opplysninger, korreksjon, sletting, sperring

Ved skriftlig forespørsel kan vi til enhver tid gi deg informasjoner om hvilke personopplysninger som er lagret om deg og til hvilket formål, samt opplysninger om hvilke mottakere og hvilke kategorier av mottakere som disse opplysningene har blitt gitt videre til. Du har dessuten til enhver tid mulighet til å la dine personopplysninger sperres eller slettes av oss. Unntatt fra dette er utelukkende de opplysningene som vi er rettslig forpliktet til å oppbevare.

4. Links

Våre internettsider kan inneholde linker til internettsider som tilhører andre tilbydere, som ikke er forbundet med oss. Etter at linkene klikkes på har vi ingen innflytelse lenger på bearbeidingen av personopplysningene (som f.eks. IP-adresse, URL som er tilgjengelig på linken) som overføres til tredjepart f.eks. med klikking på linker. Vi har ingen innflytelse på opptredenen hos tredjepart. For bearbeidingen av slike personopplysninger hos tredjepart kan vi ikke påta oss noe ansvar.

5. Sikkerhet

Vi benytter de beste tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å garantere at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, feilaktige forandringer eller tilgang av tredjepart som mangler berettigelse. I hvert konkrete tilfelle har fra toleadoo GmbH side kun berettigede personer tilgang til dine personopplysninger, og dette også kun i den utstrekning dette er nødvendig med tanke på de ovenfor nevnte formålene. Sikkerhetstiltakene oppdateres og tilpasses i forhold til de forbedrete tekniske mulighetene.

6. Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en tjeneste for webanalyse levert av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies", informasjonskapsler, som er lagret på datamaskinen, til å analysere hvordan brukerne benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen, om din bruk av dette nettstedet, blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der. I tilfelle aktivering av IP-anonymiseringen på dette nettstedet, vil IP-adressen din bli forkortet innenfor medlemslandene i EU og andre avtaleparter innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare unntaksvis blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden, utvikle rapporter om aktiviteten på nettstedet og annen nettsted-bruk og internett-relaterte tjenester til nettstedets operatør. IP-adressen som blir overført av nettleseren din i forbindelse med Google Analytics, blir ikke koblet sammen med andre data fra Google. Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å velge de aktuelle innstillingene på nettleseren din; vi vil imidlertid påpeke at du i dette tilfellet ikke kan benytte alle funksjonene på nettsiden fullt ut. Du kan også forhindre innsamling av data generert av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) på Google, samt behandlingen av disse dataene gjennom Google, ved å laste ned og installere tilgjengelig nettleser-plugin under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

7. Remintrex

Samtykke til bruk av nettsted-analysetjenesten til Remintrex kan også forklares ved deltakelse i konkurranse. Når du velger Remintrex, vil vi legge inn informasjonskapsler etter registreringen for konkurransen. Ved innlagte informasjonskapsler med navnet ceng_cache, ceng_etag, ceng_png og/eller gcr dreier det seg om små filer som lagres på harddisken din via den nettleseren du bruker, gjennom hvilke visse opplysninger blir lagt til og som videre vil tillate en brukervennlig og effektiv annonsering.

Informasjonskapslene inneholder et visst tilfeldig generert nummer (ID) som også er forbundet med dine registreringsdata. Deretter kan du besøke nettsiden til en av de registrerte reklamepartnerne til Remintrex (om det foreligger en registrering, vennligst se retningslinjene for personvern til reklamepartneren!); ved hjelp av en integrert iFrames fra Remintrex blir det automatisk hentet inn at du (dvs. brukeren med den lagrede IP) har besøkt nettsiden, hvilket produkt du er interessert i og om en kontrakt er blitt konkludert.

På grunnlag av samtykket til reklame gjennom registreringen av konkurransen, kan vi så sende deg informasjon om kampanjer som du har vist interesse for på nettstedet til reklamepartneren. Hvis du trekker tilbake samtykket til å motta reklame, vil du selvfølgelig ikke lenger motta mer e-postreklame.

Informasjonen som gis gjennom informasjonskapslene, blir brukt utelukkende for reklame presentert i produkter til reklamepartneren. Informasjonen skal lagres, brukes og gis separat til hver reklamepartner. Ikke under noen omstendigheter blir det opprettet overordnede brukerprofiler i forhold til reklamepartneren. Den enkelte reklamepartner vil ikke motta noen personlige opplysninger.

Hvis du ikke skulle ha noen videre interesse i å benytte informasjonskapslene, kan du slette dem via nettleseren din når som helst. Instruksjoner finner du i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Informasjonskapslene kan ikke brukes til å kjøre programmer eller overføre virus.

Naturligvis har du mulighet til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Kanselleringen kan endes skriftlig til toleadoo GmbH, c/o Talk2 GmbH, Kasinostraße 2, 64283 Darmstadt. Det er imidlertid også tilstrekkelig å sende en e-post til vår kundeservice på e-postadressen info@vinnersiden.com.

8. Slette informasjonskapsler fra toleadoo GmbH og Remintrex

Som bruker kan du til enhver tid bestemme hvilke informasjonskapsler du vil godta eller slette. De enkelte innstillingene for dette kan du selv sette opp direkte i nettleseren din på Internett.

Avhengig av hvilken nettleser du bruker på Internett, vil trinnene til administrering av informasjonskapslene være forskjellige.

Slett alle informasjonskapslene dine ("Slette nettleserinformasjon") eller begrens deg til informasjonskapslene til Internett-domenet remintrex.com eller deres informasjonskapsler med navnet ceng_cache, ceng_etag, ceng_png og gcr.