Vilkår for deltakelse:

Denne konkurransen drives og arrangeres av toleadoo GmbH, ved Adm Dir Jürgen Böttcher, Am Unisys-Park 1, D-65843 Sulzbach/Ts. Tyskland.

1. Godkjente deltakere

1.1 Godkjente deltakere er alle personer som er fylt 18 år og som har sitt faste bosted i Norge. Ikke berettiget til deltakelse er medarbeidere hos toleadoo GmbH samt partnere og sponsorer og medlemmer av deres respektive familier og husholdninger. Nevnte personer er diskvalifisert, utelukket eller sperret fra konkurransen/e, ref. paragraf 7 i vilkårene for deltakelse.

1.2 Deltakelse er kun tillatt dersom man oppgir sitt korrekte navn. Deltakelse gjennom stråmenn er ikke tillatt.

2. Deltakelse

Deltakelse via internett skjer ved registrering online. Deltakelse er kun mulig frem til det tidspunktet som er satt som siste frist. Deltakelsen er på ingen måte avhengig av at man kjøper varer eller at man benytter seg av betalingstjenester, og/eller betaler avgifter/gebyrer for bruk til toleadoo GmbH eller deres partnere og sponsorer eller til andre firma som er involverte i konkurransen. Dersom det foretas en spørreundersøkelse i forbindelse med deltakelsen er svarene uten innflytelse på deltakelsen.

3. Kriterier for å vinne konkurransen

3.1 Konkurransen gjennomføres ved av det blant alle deltagere trekkes ut 1000 personer som i.h.t. 1 og 2 er kvalifiserte deltagere. Disse 1000 personene som har blitt trukket ut mottar en e-post som inneholder et spørsmål av rimlig vanskelighetsgrad Disse personene er på forhånd blitt informert via en e-post om når (dato og klokkeslett) e-posten med spørsmålet kommer. Den personen som avgir raskest riktig svar vinner konkurransen. Hvis flere personer besvarer spørsmålet riktig og til samme tidspunkt vil vi foreta en ny e-postutsendelse til disse kandidatene for å fastslå hvem som er vinneren.

3.2 toleadoo GmbH har ikke noe ansvar for om denne e-posten i.h.t 3.1 routes til en spampostboks eller lignende, eller om e-posten ikke blir mottatt grunnet eksempelvis driftsforstyrrelser hos internettoperatøren/e, e-postoperatører (f.eks. Hotmail, Yahoo etc. ) eller andre uforutsette hendelser.

3.3 Gevinst

Konkurranse: www.vinn-to-gavekort.com Konkurransen ender 31.12.2017. Gevinst: To gavekort á NOK 10.000,- (totalt gevinstbeløp 20.000 NOK) fra de 2 foretakene som er valgt i konkurransen. toleadoo GmbH forbeholder seg retten til også å kunne betale ut beløpet kontant, istedenfor via gavekort.

Konkurranse: www.utvalgte-vinner.com
Konkurransen ender 31.12.2017.
Gevinst: Et gavekort á NOK 5.000,- (totalt gevinstbeløp 5.000 NOK)
fra foretaket som er valgt i konkurransen. toleadoo GmbH forbeholder seg retten til også å kunne betale ut beløpet kontant, istedenfor via gavekort.

Konkurranse: www.fritt-valg.com
Konkurransen ender 31.12.2017
Gevinst: Et gavekort á NOK 10.000,- (totalt gevinstbeløp 10.000 NOK)
fra foretaket som er valgt i konkurransen. toleadoo GmbH forbeholder seg retten til også å kunne betale ut beløpet kontant, istedenfor via gavekort.

4. Offentliggjøring av vinnere, samt overrekkelse/oversendelse av gevinsten

Blant alle deltakere som var berettiget til deltakelse blir det innen fire uker etter fristens utløp trukket ut vinnere til gevinstene.

4.1 Vinnerne blir underrettet primært pr. post. Videre forbeholder toleadoo GmbH seg retten til å underrette vinnerne telefonisk eller via e-post.

4.2 Premien blir sendt direkte til vinneren eller overleveres personlig i Norge av en representant for toleadoo GmbH.

5. Tap av gevinstkrav

5.1 Dersom en underretning om gevinst pr. post skulle mislykkes, f.eks. fordi brevet ikke kunne leveres til vinneren på den oppgitte adressen, og skulle dessuten underretninger om gevinsten pr. e-mail eller pr. telefon i tillegg mislykkes, tapes kravet på gevinsten. En underretning om gevinst pr. e-mail eller telefon anses som mislykket hvis vinneren ikke er tilgjengelig på sin registrerte e-mail eller telefonnummer (f.eks. hvis e-mailen kommer i retur, telefonnummeret ikke finnes, den registrerte vinneren er ukjent på registrerte telefonnummer), eller når minst to oppfordringer pr. e-mail eller på telefonsvarer om å oppgi en aktuell adresse innen to uker for levering av gevinsten forblir ubesvart. Hvis toleadoo GmbH ikke etter 14 dager har fått opplyst hvor premien skal sendes, faller retten til gevinsten bort uten kompensasjon.

6. Overførbarhet og skattekrav

Gevinstkravene kan ikke overføres. Vinneren er alene ansvarlig for å betale eventuelle skattekrav forbundet med gevinsten.

7. Regler for opptreden, diskvalifikasjon og sperring

7.1 toleadoo GmbH har rett til å diskvalifisere deltakere og utelukke dem fra konkurransen dersom deltakelsesprosessen, konkurransen og/eller "toleadoo GmbH"-"-sidene manipuleres eller forsøkes manipulert, og/eller deltakerne handler i strid med spillets regler og/eller deltakerne på urimelig eller uærlig vis forsøker å påvirke avviklingen av konkurransen, for eksempel gjennom å forstyrre den benyttede programvaren, eller gjennom trusler, sjikane eller ubegrunnet kritikk overfor medarbeidere/programvare hos toleadoo GmbH, partnere og sponsorer eller andre deltakere.

7.2 toleadoo GmbH kan også etter eget skjønn utelukke deltakere allerede i forkant av deltakelsen, dersom det foreligger fare for overtredelse av reglene for opptreden.

8. Muligheter for terminering/endring

toleadoo GmbH, forbeholder seg retten til å avbryte eller avslutte konkurransen uten forhåndsvarsel med saklig begrunnelse hvis hendelser inntreffer som ligger utenfor vår kontroll. Dette gjelder fremfor alt dersom konkurransen av en eller annen grunn ikke kan fungere som planlagt, for eksempel dersom PC'ene er infisert med virus, ved feil på programvare og/eller hardware, og/eller ved andre tekniske og/eller rettslige forhold som påvirker administrasjonen, sikkerheten, integriteten og/eller den regulære og reglementære gjennomføringen av konkurransen. Ved slike tilfeller har toleadoo GmbH, i tillegg rett til å endre konkurransen etter eget skjønn.

9. Personvern og integritet.

Se i den forbindelse den egne personvernerklæringen. Av erklæringen fremgår det bl.a. at deltakeren samtykker til at toleadoo GmbH kan offentliggjøre vedkommendes fulle navn og bosted i gevinsttilfeller og en nærmere beskrivelse av samtykkeerklæringen til å motta markedsføring fra oss og våre partnere og sponsorer.

10. Linker

toleadoo GmbH har ved anvendelsen av linker til internettsidene hos partnere, sponsorer og reklamepartnere ingen innflytelse på innholdet på de sidene det linkes til, og er på ingen måte juridisk ansvarlig for dette innholdet.

11. Jurisdiksjon

Konkurransen faller inn under tysk jurisdiksjon.